Οδηγός Σπουδών

Λίγα λόγια για τον οδηγό σπουδών
Οι μαθητές του ελληνικού λυκείου, φτάνουν συνήθως στην τρίτη λυκείου, πολλές φορές και στις
πανελλήνιες εξετάσεις χωρίς να έχουν μια πλήρη εικόνα των κλίσεων τους αλλά και των δυνατοτήτων
που τους δίνονται μέσα από την επιλογή σχολών και επαγγέλματος.
Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί μια προσπάθεια ενημέρωσης των μαθητών του ελ-
ληνικού λυκείου για την αγορά εργασίας αλλά και για το αντικείμενο σπουδών όλων των ελληνικών ΑΕΙ
και ΤΕΙ.
Έχουμε προσπαθήσει να ομαδοποιήσουμε τις σχολές ανά γνωστικό αντικείμενο, σε κάθε επιστημο-
νικό πεδίο, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στις δυνατότητες που δίνονται ανά πεδίο, παρέχοντας και
πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση.
Παράλληλα με την παρουσίαση των ΑΕΙ & ΤΕΙ που υπάρχουν στην χώρα μας, θεωρήσαμε απαραί-
τητο να συμπεριλάβουμε και μερικές εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να ενδιαφέρουν, ειδικά τα
παιδιά που θα κατευθυνθούν σε υψηλόβαθμες σχολές, κυρίως σαν εναλλακτικές επιλογές, παράλληλα
με τις πανελλήνιες.
Έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε ικανό αριθμό πραγματικών παραδειγμάτων μαθητών και των ε-
πιλογών τους, προκειμένου να σχηματίσετε μια κατά το δυνατό πληρέστερη εικόνα των δυνατοτήτων
σπουδών και επαγγέλματος.
Πραγματική επιτυχία, δεν είναι να «πιάσουμε» μια σχολή με βάση 19.000 μόρια. Πραγματική επι-
τυχία, είναι να βρεθούμε σε μια σχολή που μας ενδιαφέρει, σαν γνωστικό αντικείμενο ή σαν επάγ-
γελμα. Πρώτο βήμα, σε αυτήν την δύσκολη επιλογή, αποτελεί η πληροφόρηση, για το είδος και το εύρος
των επιλογών που υπάρχουν. Σε αυτήν την κατεύθυνση ελπίζουμε να βοηθήσει ο οδηγός.

Καλή επιτυχία,

Παναγιώτης Καρκατζούλης,
Νικήτας Σπυρόπουλος

Κατεβάστε τον οδηγό σπουδών εδώ